Általános szerződési feltételek

– xLex online igénybe vehető szolgáltatások –

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 41., cégjegyzékszáma: 01-09-284895, adószáma: 25708516-2-42, bankszámlát vezető pénzintézet neve és számlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. – 10918001-00000089-17370003, képviseli Horváth Dénes, ügyvezető, központi e-mail cím: iroda@xlex.hu, honlap: http://xlex.hu, a továbbiakban, mint: Szolgáltató) részére adott, az Ügyfél egyedi igényeire szabott nemzeti védjegy oltalomszerzési tevékenységre, mint elektronikus szolgáltatásának nyújtására, így az xlex.hu honlapon elérhető egyszerűsített és hagyományos védjegybejelentési megrendelések teljesítésére, valamint az adatkezelési elvekre azzal, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseire a – 6. pontban írt szolgáltatási megrendelés beküldésének napján érvényes és hatályos – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban, mint: Ptk.) által előírtak és a megrendelés tárgyával és tartalmával összefüggő jogszabályok is az irányadóak.

Jelen ÁSZF az elektronikus és írásos formában megkötött szerződések mellékleteként értelmezendő. A Szolgáltató kizárja mindennemű (kár)térítési kötelezettségét, amelyek a Megrendelő az ÁSZF-ben előírt kötelezettségeinek mulasztásából/késedelméből/hibás teljesítéséből ered.

 1. A Szolgáltató kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő a mindenkori ÁSZF-t, illetve annak jövőbeni módosításainak és/vagy kiegészítéseinek tartalmát folyamatosan és szakadatlanul megismerheti, így azt a honlapján történő PDF formátumú vagy a honlap aloldalakénti közzététellel folyamatosan biztosítja elektronikus formátumban, egy példányban megtekinthetőségét székhelyén nyomtatott formában hozzáférhetővé teszi.

A Megrendelő a jelen ÁSZF 5. pontjában írtak szerinti megrendelés kérésével kijelenti, hogy a hatályos ÁSZF tartalmát teljes terjedelmében elolvasta, megismerte, értelmezte, azt megértette, annak valamennyi rendelkezésének megfontolása után külön jognyilatkozatának kiadása nélkül is kijelenti, hogy eltérést nem kér, az ÁSZF-et módosítás nélkül elfogadja és irányadónak, saját akaratával mindennel megegyezőnek tekinti a felek közötti jogviszony(ok) rendezésére, szerződéses jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére. Valamennyi jognyilatkozatát, amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra, részére adott meghatalmazásokra, megbízásokra vonatkozik tévedés, megtévesztés és mindennemű jogellenes befolyástól mentesen alakította ki és tette meg.

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa, kiegészítse, hatályon kívül helyezze. Módosítás/kiegészítés/hatályon kívül helyezés esetén a módosítás/kiegészítés/hatályon kívül helyezés érvénybe lépése előtt 15 nappal a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy elektronikus úton levelező címére történő megküldéssel értesíti a Megrendelőt a módosítás/kigészítés/hatályon kívül helyezés tényéről. A Megrendelő az értesítés Megrendelő általi hozzáférését követő 5 napon belül a felek közötti jogviszonyt megszüntetheti a már teljesített szolgáltatásokkal való elszámolás mellett. Amennyiben a Megrendelőtől ilyen utóbbi tartamú válasz nem érkezik az értesítésre, az a módosított/kiegészített/hatályon kívül helyezett ÁSZF Megrendelő általi elfogadásának minősül, így az kötelező érvényűvé válik a Megrendelőre és egyetemben a Szolgltatóra nézve.

 1. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, egyben kiegészítve a jelen ÁSZF 2. pontjában írtakat, hogy ezen ÁSZF elfogadása előtt – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével – jogában áll bármely feltételtől eltérni, igényei szerint módosítást/kiegészítést kérni és ez alapján lehetősége van ennek megfelelően külön íven szerkesztett szerződést kötni, az azzal együtt járó költségek viselése mellett. Ugyanakkor a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő által kért módosítással/kiegészítéssel nem ért egyet a szerződés megkötését – indokolás nélkül – megtagadja azzal, hogy kizárja a vele szemben felmerülő Megrendelő oldalán keletkezett mindennemű költségek/károk/etc. igényérvényesítését/megtérítését, amelyek a szerződés megkötéséből, annak elmaradásából/késedelméből erednek. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy az egyedi szerződésének megkötése, a felek közötti elektronikus úton létrejött jogügyletek esetén is irányadó azzal, hogy az ott nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak.
 1. A Szolgáltató kijelenti és egyben szavatol azért, hogy saját honosságú joga alapján és a hatályos nemzeti jogszabályai szerint szervezeti képviselője (ügyvezetője/cégvezetője) útján jogosult az e szerződésben rögzített jogok gyakorlására, kötelezettségek teljesítésére. A Szolgáltató kijelenti és szavatol a Megrendelő felé, hogy nem áll fenn vele és/vagy szervezeti képviselőjével szemben olyan tény, bírósági és/vagy hatósági határozat, amely az e szerződésben írt társaság/szervezeti képviselő jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését korlátozná és/vagy kizárná. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy kizárólag azokért a (jog)nyilatkozatokért áll helyt, amelyeket nevében a ügyvezetője/cégvezetője tett írásban. A szóbeli, ráutaló magatartással tett jognyilatkozatok joghatáskiváltására alkalmasságát és érvényességét kizárja.
 1. A Megrendelő a jelen ÁSZF 7. pontjában írtak szerinti megrendeléssel kijelenti és egyben szavatol azért, hogy a Szolgáltatóval az üzleti kapcsolatot felvevő és tartó személy (képviselő) saját honosságú joga alapján, a hatályos nemzeti jogszabályai szerint, belső szervezeti működési szabályzata alapján jogosult az e szerződésben rögzített jogok gyakorlására, kötelezettségek teljesítésére. Jogi személy esetén Magyarországon bejegyzett Társaság, természetes személy esetén nagykorú magyar/uniós tagállami állampolgár, jog-/cselekvőképességében nem korlátozott Amennyiben a Megrendelő jogi személy kijelenti azt is, hogy az által kiválasztott az ÁSZF 1. pontjában írt szolgáltatások igénybevétele során nevében és képviseletében eljáró képviselő rendelkezik valamennyi olyan meg/felhatalmazással, amelynek értelmében jogosult és köteles a Megrendelő nevében érvényes (jog)nyilatkozatot tenni. A Megrendelő kijelenti és szavatol a Szolgáltató felé azért is, hogy nem áll fenn vele és/vagy képviselőjével szemben olyan tény, bírósági és/vagy hatósági határozat, amely az e szerződésben írt társaság/szervezeti képviselő jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését korlátozná és/vagy kizárná, a korlátozás/kizárás nem érintheti a Szolgáltató teljesítését, a Megrendelő attól függetlenül a kötelem teljesítésére köteles. A képviselő által tett (jog)nyilatkozatok hatályosságáért és érvényességéért egyedül a Megrendelő felel. A Szolgáltató nem vizsgálja és nem is ellenőrzi a képviselő jogosultságát, úgy tekinti, mintha magától a Megrendelő mindenkori szervezeti képviselőjétől származott volna a képviselő valamennyi (jog)nyilatkozata. A Megrendelő a képviselő által tett (jog)nyilatkozatok érvénytelenségére/ hatálytalanságára csak abban az esetben hivatkozhat, ha a képviselő jog/ hatáskörének megvonásáról/ megszűnéséről/ módosításáról a Szolgáltatót még azt megelőzően értesítette, hogy a képviselő által tett korábbi (jog)nyilatkozat joghatás kiváltására alkalmas lett volna. A már folyamatban lévő megrendelések esetén a személy jog/hatáskörének megvonása/ megszűnése/ módosítása a megrendelések teljesítését nem érintheti. Ezen nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mintha változás nem következett volna be és a képviselő személyében bekövetkező változás egy kvázi adminisztratív cserére irányult volna. A Szolgáltató fenntartja e körben a jogot arra, hogy a képviselő személyében bekövetkező változás kapcsán őt ért közvetett/közvetlen károkat a Megrendelővel szemben érvényesítse.
 1. Online igénybe vehető szolgáltatások és azok kiválasztása, díjszabás és hivatali díjak

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az általa nyújtott, alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat a Megrendelő az adott szolgáltatásokra / azok linkjére, gombjára / URL-jére történő kattintásokkal tudja igénybe venni az alábbiak szerint:

Nemzeti védjegybejelentés http://xlex.hu/vedjegy/:

 1. Egyszerűsített védjegybejelentés: 49.000 Ft + ÁFA

Szolgáltatás kiválasztása a ”AZ EGYSZERŰSÍTETT BEJELENTÉST VÁLASZTOM” gombra történő kattintással

 1. Hagyományos védjegybejelentés: 79.000 Ft + ÁFA

Szolgáltatás kiválasztása a ”A HAGYOMÁNYOS BEJELENTÉST VÁLASZTOM” gombra történő kattintással

 

Az online igénybe vehető szolgáltatások díjszabásával kapcsolatban a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy mind az egyszerűsített, mind a hagyományos úton indított nemzeti védjegybejelentés fent részletezett díjai tartalmazzák a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által az egy

megjelöléshez kapcsolódó 3 (három) áruosztály kiválasztását és kutatását. A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fent megjelölt díjakon felül a Szolgáltató semmilyen jogcímen (pl. dokumentumkezelési díj) nem számít fel további szolgáltatási díjat. A Szolgáltató e tekintetben tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fent meghatározott az egyszerűsített bejelentés szolgáltatási díja gyorsított és különlegesen gyorsított bejelentési eljárás esetén is változatlan. A szolgáltatási díj megfizetése a megrendeléskor esedékes (bővebben 7. A megrendelés folyamata).

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az online igénybe vehető szolgáltatások díja kiegészül az SZTNH hatósági eljárási díjával (hivatali díj). Az SZTNH által megszabott hatósági eljárási díjaival kapcsolatban a Megrendelő az alábbi linken tájékozódhat: http://www.sztnh.gov.hu/hu/vedjegy/vedjegy_dij.pdf. A hivatali díj Megrendelő általi megfizetése a megrendelést követő megbízás létrejötte után a bejelentés benyújtásának napján, de legkésőbb az azt követő 60 naptári napon belül esedékes.

 

 1. A megrendelés folyamata

Az adott szolgáltatásokra / azok linkjére, gombjára / URL-jére történő kattintással – vagyis az online igénybe vehető szolgáltatás kiválasztásával – a Megrendelőt a honlap tovább navigálja az xLex webáruház rendszerben kialakított megrendelési folyamatára az alábbiak szerinti lépesekben részletezve:

Első lépés – űrlap (figyelem: csak az egyszerűsített védjegybejelentés esetén): A Megrendelő az egyszerűsített védjegybejelentés megrendelési folyamatának első lépéseként az online űrlapon kért személyes adatokat és az ügyével, illetve lajstromoztatni kívánt megjelölésé(i)vel kapcsolatos információkat megadja. A Megrendelő szavatol az adatok helyességéért és valódiságáért, hogy azok harmadik személy jogát nem sértik semmilyen módon, a Szolgáltató felelősségét ekörben kifejezetten kizárja. A Megrendelőt ”TOVÁBB A FIZETÉSRE” gombra történő kattintásával a honlap elnavigálja a kiválasztott szolgáltatáshoz ellenérték megfizetése céljából társított webáruház vásárlás felületére.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a ”TOVÁBB A FIZETÉSRE” gombra történő kattintással az űrlapon megadott adatok a Szolgáltató rendszerében rögzítésre kerülnek. A Megrendelő ezen gombra való kattintásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatóját elfogadja.

Második lépés – vásárlás (figyelem: a hagyományos védjegybejelentés első lépése): A Megrendelő a vásárlás felületen a szolgáltatást a ”KOSÁRBA RAKOM” gombra való kattintással tudja igénybe venni, amely gombra történő kattintással a honlap a Megrendelőt tovább navigálja a webáruház kosár felületére.

Harmadik lépés – kosár: A Megrendelő a kosár felületen a kiválasztott szolgáltatás nevét, annak árát, mennyiségét és a fizetendő összeget illetően tud tájékozódni. A Megrendelőt a ”TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra történő kattintásával a honlap elnavigálja a webáruház pénztár felületére.

Negyedik lépés – pénztár: A Megrendelő a pénztár felületen először a fizetéshez szükséges számlázási adatokat adja meg, majd az adatok megadása utána a ”TOVÁBB” gombra történő kattintással a továbbiakban ismételten ellenőrizheti a kiválasztott terméket és a fizetendő összeget, valamint választhat a fizetési módok közül. Az xLex online igénybe vehető szolgáltatásai ellenértékének megfizetésére három fizetési módot tesz lehetővé:

 • közvetlen banki átutalás,
 • bankkártyás fizetés az UniCredit Bank online POS-ének használatával,
 • PayPal Service.

A Megrendelőt a ”MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra történő kattintásával a honlap a kiválasztott fizetéstől függően tovább navigálja az UniCredit Bank (UniCredit Bank Hungary Zrt.) vagy a PayPal (PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) online fizetési felületére.

Amennyiben a Megrendelő a közvetlen banki átutalásos fizetési módot választotta, a honlap a Megrendelőt tovább navigálja a megrendelési folyamat utolsó felületére, amelyen köszönő üzenettel fejeződik be az online megrendelési folyamat.

Ötödik lépés – online fizetés: A Megrendelő az online fizetés felületen – a kiválasztott fizetési módtól függően – az UniCredit Bank online POS, illetve a PayPal Service használatával fizethet elektronikus úton. A fizetés megtörténtét követően az online fizetési felületek visszanavigálják a Megrendelőt az xLex honlapjának megrendelési visszaigazolás foglalás felületére.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Megrendelő által online fizetésre használt banki felületen megadott adatokat a Szolgáltató nem tárolja, felelősségét ezen adatok és adatrögzítés tekintetében kifejezetten kizárja és tájékoztatja arról, hogy e tekintetben az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a PayPal általános szerződési feltételeit/adatkezelési szabályzatait és nyilatkozatait tartja irányadónak.

Hatodik lépés – visszaigazolás: A megbízási díj fizetését követően a a honlap a megrendelési folyamatot a foglalást megerősítő, köszönő üzenettel zárja. Ezt követően a Megrendelőnek a megrendelési folyamatban további teendője nincs.

A megbízási díj fizetésének megtörténtét és a megbízási díj a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkeztével egyidejűleg a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelőnek, illetve ugyan ehhez az e-mailben csatolva megküldi a megbízási díjára vonatkozó számláját.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy az e-mail mellékletét képező számviteli bizonylata az xLex Iparjogvédelmi és Szerzői Jogvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 41., cégjegyzékszáma: 01-09-284895, adószáma: 25708516-2-42) által fenntartott Számlázz.hu számlázó program által került kiállításra, amely minden tekintetben megfelel a hatályos magyar jogszabályi rendelkezéseknek. Akárcsak a  programmal nyomtatott PDF formátumú számla, az elektronikus úton megküldött számla táv-nyomtatással történő előállítása is megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet előírásainak tekintettel arra is, hogy a Megrendelő olyan számlát kap elektronikus úton kézhez, amely adattartalma a nevezett törvény 169. §-ban írtaknak megfelelően tartalmazza a kötelezően előírtakat. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben igényli a számla kinyomtatott és kézjegyű aláírással ellátott példányát a Szolgáltató az Ön részére biztosítja székhelyén. A Szolgáltató e-mail mellékletét képező számla jogszabály megfelelőségi  nyilatkozatát honlapján PDF formátumban teszi közzé.

 1. A megrendelés terjedelme

Az online szolgáltatás megrendelésének Megrendelő általi igénybevételének esetére a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy az adott megjelölés kapcsán a Szolgáltató elvégzi a

 1. megjelölés vizsgálatát és a
 2. megjelöléshez kapcsolódó védjegykutatást

arra vonatkozóan, hogy a megjelölés a 1997. évi XI. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvény által szabályozott feltétlen és viszonylagos kizáró okok figyelembevételével lajstromozható-e. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a kutatási tevékenysége során az SZTNH E-kutatás, esp@cenet, TMview, Romarin, DesignView, Hague Express és az adott országok nemzeti adatbázisait valamint a Google kereső keresési eredményeit kutatja viszonylagos kizáró okok tekintetében. A Szolgáltató a nevezett adatbázisok valóság tartamáért és hitelességéért nem szavatol, mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja. A Szolgáltató a kutatás tekintetében kutatási jelentést készít és a kutatási jelentés eredményének megfelelően saját szubjektív/objektív szakmai és személyes belátása szerint eldönti, hogy a Megrendelő által igényelt megjelölés lajstromozásra alkalmas-e, vállalja-e a megbízásának teljesítését.

A megjelölés vizsgálata és a megjelöléshez kapcsolódó védjegykutatás az

 1. egyszerűsített védjegybejelentés esetén a személyes konzultáció előtt, a Megrendelő által az online űrlapon megadott adatok és információk alapján történik,
 2. a hagyományos védjegybejelentés esetén a személyes konzultációt követően történik.

A megjelölés vizsgálatától és a megjelöléshez kapcsolódó védjegykutatás eredményétől függően a lajstromozást feltétlen vagy viszonylagos kizáró okok gyanúja és/vagy fennállása esetén a Szolgáltató a Megrendelő eredeti igényét illetően változtatási javaslatokat tehet annak érdekében, hogy növekedjen a lajstromozás sikerének valószínűsége.

A Szolgáltató fenti változtatási javaslatokat

 1. egyszerűsített védjegybejelentés esetén a személyes konzultáció előtt telefonon és/vagy e-mailben teszi meg
 2. a hagyományos védjegybejelentés esetén a személyes konzultáción (vizsgálat), illetve azt követően (kutatás) teszi meg.

A Szolgáltató a Megrendelő által megadott megjelöléshez kapcsolódó vizsgálat, kutatás és esetleges módosító javaslattételt követően, a személyes konzultáción dönt a megrendelést követő megbízás elfogadásáról. A Szolgáltató a megbízás elfogadása esetén a Megbízóval egyedi megbízási szerződést köt. A Szolgáltató ennek megfelelően tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy kizárólag azokért a megbízásokért felel, amelyeket külön íven szerkesztett megbízási szerződése alapján és szerint vállal. A jelen ÁSZF-ben írtak semmi esetre sem jelentik a megbízási szerződés megkötését, kizárólag az ahhoz kapcsolódó megelőző folyamatot segítik elő, azt rendezik. (lásd tovább 9. alatt)

A Szolgáltató így fenntartja a jogot arra, hogy a megbízást a személyes konzultáció végének időpontjáig megtagadja, a mennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt, szakmai megítélése szerint a megjelölés lajstromozását elősegítő változtatásokat nem fogadja el. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra is, hogy a megbízást megtagadja szakmai megítélése/személyes meggyőződése szerint.

 1. Felelősség: Megbízott köteles a jelen Szerződésben vállalt feladatokat a legjobb tudása és szakértelme szerint, a Megbízó érdekeinek messzemenő figyelembevételével ellátni azzal, hogy köteles a jelen Szerződés időtartama alatt valamennyi immateriális és materiális eszközét, készletét, tudását és ismeretét a Megbízó rendelkezésére bocsátani.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa védjegybejelentés és lajstromoztatás céljából a Megbízott részére átadott megjelöléshez kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni jogok kapcsán esetlegesen  felmerülő jogviták vonatkozásában a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli.

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az általa igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz kapcsolódó űrlap kitöltése/ellenérték megfizetése, vagyis maga a megrendelés nem vonja maga után automatikusan a szolgáltató teljesítési kötelezettségét. A honlapon feltűntetett szolgáltatáshoz fűződő információk semmi esetre sem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy megbízási szerződés megkötését különösen abban az esetben tagadja meg, amennyiben az adott megjelölés bejelentése kapcsán felmerül a 1997. évi XI. Törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 2-6.§ bekezdéseiben írt bármely feltétlen vagy viszonylagos lajstromozást kizáró ok(ok) feltétele/annak gyanúja, a Szolgáltató személyes meggyőződésével ellentétes.  A Szolgáltató a Megrendelőt érő esetleges kárainak megtérítését kifejezetten kizárja, amelyek a Megrendelő oldalán a megbízás teljesítésének/a tanácsadás nyújtásának megtagadásból/késedelmes teljesítéséből erednek. A Szolgáltató megbízási szerződésének megkötésével kapcsolatos megtagadási jogának gyakorlása során kötelezettséget vállal arra, hogy az adott ügylethez tartozó teljes ellenértéket a Megrendelő által eszközölt bankszámla számra történő utalással fizeti vissza az elutasítási nyilatkozatának Megrendelő részére elektronikus úton történő megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül annak Megrendelő általi hozzáférhetővé válásától számítottan. A Megrendelő az adott ügylethez tartozó ellenérték Szolgáltató általi használatáért díjat, kamatot, költséget semmi esetre sem számíthat fel, a szolgáltató visszautalásával kapcsolatos késedelem esetére kamat sem illeti meg. A Szolgáltató a visszafizetés tekintetében tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy sem a jogosult személye, sem annak banki adatai tekintetében a Megrendelő más utasítást nem adhat részére, a Szolgáltató kizárólag annak jogosult és köteles teljesíteni, aki az adott ügylethez tartozó ellenértéket részére megfizette és azzal kapcsolatosa a fizetési adatokat megadta (érts 7. 4. lépés alatti adatokat). Amennyiben a Szolgáltató a megbízását azért utasítja vissza, mert a 1997. évi XI. Törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 2-6. bekezdésében meghatározott lajstromozást kizáró okok állnak fenn, az adott ügylethez tartozó ellenértékből levonva nettó 15 000.- azaz nettó Tizenötezer forintot utalja vissza a Megrendelő részére az adott ügylethez tartozó ellenértéket. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a levont összegre részteljesítésként tart igény, amelyet a Megrendelővel szóban vagy írásban közölt kutatási jelentéssel teljesít, annak elektronikus úton történő megküldésével egyidejűleg a hozzáféréshez való válásával számítva.

A Szolgáltató bármilyen jogcímen/jogalapon nyújtott valamennyi szolgáltatása tekintetében az adott ügylethez tartozó megbízási díj mértékében korlátozza kártérítési felelősségét, azon felül a Megrendelő többlet megtérítés nem illeti meg. A megrendelő a kártérítésével kapcsolatos igényét az adott ügylethez tartozó szolgáltatás nyújtása tárgyában megkötött megbízási szerződés megkötésének napjától számított 2 (kettő) naptári éven belül érvényesítheti azzal, hogy a 2 (kettő) naptári évet meghaladóan érvényesített követelése elévült követelésnek minősül.

 1. Jóhiszemű együttműködés: A Megrendelő a jelen ÁSZF 5. pontjában írtak szerinti megrendelés kérésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF vagy a külön íven szerkesztett megbízási szerződésben foglaltak teljesítése érdekében a Szolgáltatóval jóhiszeműen és tisztességesen, kölcsönösen együttműködik. Így a Szolgáltató valamennyi megbízásával kapcsolatos kérését teljesíti, a szükséges iratokat, adatokat és egyéb releváns, a Szolgáltató által vállalt bármely szolgáltatások teljesítése érdekkörében felmerülő adatokat, információkat, stb. késlekedés nélkül és hiánytalanul, valóan rendelkezésre bocsátja. A késedelmesen, valótlanul vagy hibásan közölt adatokból, információkból, stb. eredő károkat/hátrányokat a Megrendelő egyedül a maga oldalán viseli, e körben pedig mindennemű igényérvényesítési jogáról kifejezetten lemond a Szolgáltatóval szemben és kifejezetten vállalja őt kártéríteni/kártalanítani bármely jogcímen, amely ezekből a Szolgáltató oldalán erednek.

A Megrendelő kötelezettséget vállal e körben arra is, hogy bármely adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Az értesítés elmaradásából, annak tartalmából eredő károkért és hátrányokért a Szolgáltató felelősségét kifejezetten kizárja.

 1. Titoktartás: Felek rögzítik, hogy bármely hatályos jogszabály másként nem rendelkezik – a Szolgáltatót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről bármely szolgáltatásának teljesítése során szerzett tudomást és azt mindenkivel szemben köteles megőrizni. E kötelezettsége független megbízási jogviszonyának fennállásától, az korlátlan ideig fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed az általa készített és a birtokában levő valamennyi iratra is, ha az a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmazza. A titoktartás alól Szolgáltató a) a Megrendelő, b) az, aki a megbízás szándékával a titkot képező tényt vagy adatot a Szolgáltató előtt hitelt érdemlően igazoltan részére tudomására hozta c) a képviselt/ fél vagy a védjegy jogosult (használó) d). az örökös, a jogutód, illetve a bíróság által kijelölt felszámoló mentheti fel azzal, hogy ha több jogosult van, a felmentést valamennyi félnek meg kell adnia. A titoktartási kötelezettsége a Szolgáltatónak kiterjed a vele bármely polgári jogi jogviszonyban lévő személyekre is, az üzleti titok körébe eső adatot is tartalmazó elektronikus vagy papíralapú okiratok tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző természetes és jogi személyekre.
 1. Értesítések: A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a részére szóló írásbeli értesítéseket, küldeményeket – amennyiben azokat nem személyesen veszi át – postai úton arra a címre küldheti meg, amelyet a Szolgáltató honlapján megadott részére, vagy székhelyére. A Szolgáltató nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Szolgáltatón kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy meghiúsul. A Szolgáltató által postai úton írásban küldött értesítések, közlésének időpontja az értesítés Megrendelő általi kézhezvételének napja. A postai úton, a Szolgáltató által a Megrendelő ismert címére igazoltan megküldött értesítéseket az követő ötödik (5.) munkanapon közöltnek kell tekinteni, még ha azok „címzett ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el” vagy „nem kereste” megjelöléssel jönnek is vissza a Szolgáltatóhoz. Az elküldés időpontjának igazolásául a Szolgáltató postakönyve, feladóvevénye, vagy ezzel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is szolgálhat. A Szolgáltató jogosult az értesítéseket e-mailben is elküldeni a Megrendelő részére, az általa megadott e-mai címre. Ezen értesítések akkor tekintendőek kézbesítettnek, amikor a Megrendelő részére tartamunkban kivehetően és visszaidézhetően hozzáférhetőkké válnak. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az elektronikus úton küldött iratok (értesítések, nyilatkozatok, számlák, hivatalos iratok, stb.) a felek jogviszonyában a papíralapú iratok helyettesítésére szolgálnak, azokkal mindenben egyenértékűnek minősülnek, amennyiben azok tartalma jól kivehető, olvasható, visszaidézhető. A szerződéses nyilatkozatok alaki kellékei tekintetében az elektronikus úton elküldött nyilatkozatok írásban megtett nyilatkozatnak minősülnek. A Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az elektronikus úton folytatott levelezést a Szolgáltató számítástechnikai rendszere elektronikus úton rögzíti és tárolja, amelynek időtartama bármely szolgáltatás igénybevételét követő ötödik (5.) év utolsó napja. A Megrendelő elfogadja a Szolgáltató számítógépes rendszerében rögzített adatok, információk valódiságát, esetleges jogvita esetén azt bizonyítékként ismeri el, mind az elektronikus irat elküldésének tényére, időpontjára, és tartalmára vonatkozóan. Amennyiben az értesítés postai úton és elektronikus úton is megtörténik, akkor a később megtörtént értesítéshez fűződnek joghatások.
 1. ÁSZF hatálya: A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen ÁSZF 2017. február 1. napjától annak visszavonásáig érvényes és hatályos.
 1. Visszatérítés: Ha valamilyen okból a Szolgáltató pénzt térít vissza a Megrendelő számára, akkor a visszatérítés költsége az alábbiak szerint terheli a Megrendelőt. Ha a Megrendelő teljesít hibásan Banki utalás esetén a visszautalandó bruttó összeget visszautalja a Szolgáltató. PayPal-on keresztüli utalásnál a PayPal díjszabása szerinti összeg kerül levonásra a visszautalandó összegből, amelyet a PayPal számít fel, a Szolgáltató ezen összeg a mértékéért felelősséget nem vállal. Ha a Szolgáltató hibás teljesítéséből kerül utalásra a Megrendelő részéről nagyobb összeg vagy valamilyen okból – de semmiképpen sem a Megrendelő hibájából – a  Szolgáltató  Banki utalás/ PayPal-on keresztüli utalásnál n a visszautalandó összegből díjat nem von le, .
 1. Panasz és vitarendezés: Panasz esetén a Megrendelőnek kötelessége először a Szolgáltatóval egyeztetnie írásos formában. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden esetben kétoldali egyeztetés szükséges, és ellentétes álláspontok esetén az álláspontok közelítését kell elsődleges célként kezelni. Amennyiben az egyeztetések sikertelenek, a Megrendelő az alábbi szervekhez fordulhat.
 2. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd aBank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Online Vitarendezési Rendszer https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége

Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270

Tel.: 318-0185

Fax: 318-1639

E -mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu

 

Békéltető testület

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Tel: 488-2131

Fax: 488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Az xLex internet áruház kapcsolattartási adatai reklamációk és kérdések céljából:

cím: xLex Kft. 1068 Budapest, Benczúr utca 41. B Lph. I/3.

Telefonszám: 06 1 999 4265

Fax: 06 1 999 4266

e-mail: iroda@xlex.hu